Betekenis van MediaIntroductie


Kaders voor de expositie de betekenis van media, gebaseerd op het werk van Marshall McLuhan

Onderzoek
Het project is opgezet om nader onderzoek te gaan doen naar de effecten van media in de samenleving en de focus ligt daarbij op het onderwijs. Niet alleen naar hoe in het onderwijs middelen worden ingezet die moeten aansluiten bij de leefwereld van de studenten, maar eveneens hoe de samenleving onder invloed van nieuwe media andere vormen van bewustwording stimuleren waar het onderwijs van gebruik zou kunnen maken.
Doel is een basis te leggen voor een onderzoeksthema dat vooral gericht is op toegepast onderzoek gebaseerd op verkennende (exploratieve) onderzoeksmethodologiën. Hierbij moet gedacht worden aan het in kaart brengen van relaties die media en mensen kunnen onderhouden of relaties tussen mensen die altijd een vorm van bemiddeling kennen. Het in kaart brengen gebeurt door kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals grounded theory, sociale fenomenologie, Actor Network Theory, entnografische tradities, hermeneutiek, action research, waarbij inductief inzichten naar voren worden gebracht. Methodieken die de betekenis van het onderzoeksgebied centraal stellen.
Deze methodiek ligt dicht bij wat Marshall McLuhan met zijn tijdschrift ‘Explorations’ destijds wilde uitdragen.
Dat hierbij gebruik gemaakt wordt van objecten en inzichten die door kunstenaars ontwikkeld zijn, ligt voor de hand, omdat zij vooral de grenzen opzoeken van wat met media kan worden uitgedrukt of bewerkstelligd. Zij zoeken naar hoe media ervaren kunnen worden en hoe dat ter discussie gebracht kan worden zonder dat daarbij een oordeel over dat medium wordt geveld.


Studenten

De studenten leren in multidisciplinaire teams samen te werken aan projecten die tot oogmerk hebben de betekenis van media in de samenleving te karakteriseren. Vanwege het interdisciplinaire karakter worden de studenten gestimuleerd om zich ook te interesseren voor andere aanverwante vakgebieden. Hierdoor leren zij de waarde van hun vakgebied inschatten.
De creatie van interactieve installaties doen zij door onder andere bij zichzelf te rade te gaan naar welke effecten media hebben op hun begrip van relaties die zij onderhouden. Het thema van de identiteit die onder invloed van media verandert, wordt daarmee belicht. Studenten leren op deze wijze de praktijk van alledag problematiseren, waardoor zij een kritisch vermogen ontwikkelen ten aanzien van dagelijkse interactie processen waarin zij verwikkeld zijn. Dit sluit aan bij een centrale competentie in het hoger onderwijs van zelfreflectie en methodische handelen.
Eén van de vereisten in dat vakgebied is dat studenten leren op diverse wijze te kijken naar de producten die worden ontwikkeld. Dit kunnen zij aanleren door vanuit verschillende disciplines (design, techniek, communicatie) te kijken (of te onderzoeken) naar de waarde van media voor een bepaalde doelgroep of de samenleving in het algemeen.
Projecten die in de publieke ruimte gebruikt gaan worden, bieden studenten de kans om zich te specialiseren en daarmee afstudeer bekwaam te worden. Het geeft de studenten daarmee de mogelijkheid hun portfolio uit te breiden en hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten.
Inhoudelijke vormen de installaties de mogelijkheid om studenten inzichten bij te brengen ten aanzien van de effecten van media op leermogelijkheden en op hoe zij zelf media ervaren.

Docenten en onderwijs
Het project draagt bij aan de ontwikkeling van activiteiten die tussen onderwijsorganisaties opgezet kunnen worden. Collega’s van hogescholen als docenten uit het WO leren elkaars expertise te gebruiken om noch interessantere onderwijsproducten te ontwikkelen. Het stimuleert het denken in het vakgebied vanuit zowel de theoretische, pragmatische als methodische uitgangspunten. De samenwerking kan leiden naar het ontwikkelen van minoren die door verschillende onderwijsorganisaties erkend worden.
Tevens ontwikkelt dit project met de creatie van interactieve installaties een inzicht in de stand van zaken ten aanzien van het begrip van media in het vakonderwijs dat zich daarop richt. Het is daarmee ondersteunend voor de ontwikkeling van het curriculum in dat vakgebied. Gedacht moet worden aan onder andere de opleidingen communicatie en multimedia design, informatica, media en cultuur en interaction design.
Gebruik makend van de inzichten die in de expositie en tijdens het symposium naar voren komen, kunnen op basis daarvan projecten worden opgestart die het inzetten van nieuwe media in het onderwijs een kwalitatief fundament geven. Waar veelal eerst vanuit de technische mogelijkheden werd gedacht voor veranderingen in het onderwijs, biedt dit platform het onderwijs de mogelijkheid om ook te kijken naar kwaliteit van relaties in het hoger onderwijs als basis voor verandering. Dit vormt het kader van mediawijsheid in het onderwijs.

Bezoekers (individueel en groepen)
Voor bezoekers valt de expositie te ervaren als een ontmoeting met hoe media anderen of jezelf herkenbaar maken. Welke bemiddeling van een indruk vindt er plaats en welke betekenissen roept dit vervolgens op? Een bezinning op dit proces op humoristische wijze leidt de bezoeker tot het vormen van inzichten hoe media ons dagelijks begeleiden in onze oordeelsvorming. Deze bewustwording biedt de bezoeker de mogelijkheid om gefundeerd naar de inzet van media te kijken in het dagelijks leven vanuit eigen ervaringen.
Scholen kunnen met groepen een tour door de expositie maken waarin het thema mediawijsheid centraal staat.
Deelnemers aan het symposium worden gevraagd een bijdrage te leveren in de vorm van paperpresentaties of als bezoeker. Voor beiden geldt dat de bijdrage aan discussies de basis vormt voor een uitgave van indrukken in de vorm van een boek of speciale uitgave van een tijdschrift, die het thema actualiseert. Dit werk kan vervolgens gebruikt worden in het onderwijs of uitgangspunt zijn voor discussies over de esthetische ervaring van digitale installaties in de kunstwereld.

Kunstenaars
Het project biedt (beginnende) (digitale) multi-media kunstenaars in binnen en buitenland, de mogelijkheid hun werk te tonen in een setting samen met niet kunstenaars waardoor zij zich leren onderscheiden in hun uitdrukkingskracht. Tevens geeft het hun een thema aan waarbinnen de relevantie van hun werk automatisch wordt geagendeerd en besproken.

Wetenschap
Het symposium wil het thema betekenis van media aan de hand van McLuhan’s werk voor een internationaal publiek neer zetten. Niet alleen past dit thema in de internationale kalender over McLuhan’s werk (100 jaar McLuhan), ook de samenwerking op dit gebied vindt internationaal in diverse settings plaats waar Nederland nog summier mee bezig is. Wel bestaan er vanuit kunstenaarspodia initiatieven (Deaf, STRP) maar de wisselwerking tussen wetenschap en kunst zoals bij SIANA (Frankrijk) en Transmediale (Duitsland) kan veel sterker worden ingebed.


Samenwerking

Gastconservator
  • Robert van Boeschoten UvA
Studenten projecten
  • Reflact
  • Can you emoticon
  • Mc Media

ImpressieFlickr - Reflact / installatie eerste semester

Achtergrond informatie / links

MediaLAB presentatie 26 januari 2010
McLuhan in Europe 2011
MediaLAB
Blog Livin Media / installatie semester 2